Østbyen Dagtilbud
Natur

Arbejdet med natur handler om at understøtte børnene i at få interesse, kundskab og mulighed for at kunne forholde sig til natur.

Vi inddrager naturen aktivt ved at være fysisk ude i den. Men også ved at bringe naturen og dens materialer og dyr indenfor, kan børnene få mulighed for at lære både i naturen og om naturen.

I arbejdet med natur vil vi understøtte børnenes nysgerrighed og mulighed for at undersøge, konstruere og skabe. Undersøgelser viser, at børn får væsentlig større viden om naturspørgsmål, når de bliver aktivt inddraget i at undersøge og søge viden om fx dyrs liv, end hvis de får præsenteret den samme viden ved at få læst en bog om emnet. At børn selv har haft mulighed for at håndtere, iagttage og undersøge giver både mere erfaring med og en øget forståelse for natur og sammenhænge i naturen.

Vi fokuserer på tre områder, som dækker væsentlige dele af arbejdet med natur:
Naturerfaring
Naturforståelse
Naturetik.

Naturerfaring.
Børn kan få kendskab til og varierede erfaringer med natur ved at møde mange forskellige former for natur og naturomgivelser. Naturerfaringer handler om, at børn erfarer, at grønne områder er trygge og dejlige steder at være. Her er mulighed for at understøtte deres nysgerrighed, så de får lyst til at være i naturen, og de bliver motiverede til at få nye oplevelser og erfaringer i naturen og med naturen.

Naturforståelse.
I arbejdet med natur skal børnene have mulighed for at iagttage, få kendskab til og forståelse for planter, dyr, årstider og vejr. Det kan være kendskab til og forståelse for levevis og sammenhænge i naturen som fx, hvordan frø bliver til planter og senere til jord, eller hvorfor vandpytter bliver til is om vinteren.

Naturetik.
Fokusområdet naturetik handler om, at børn får interesse for naturen, kan omgås dyr og planter med respekt, og at de føler ansvarlighed for naturen. Det kan fx være viden om, hvordan de kan færdes og opføre sig i naturen, så de tager mest muligt hensyn til dyr og planter. Eller at børn lærer at have omgang og ansvar for dyr, ved at have mulighed for at håndtere levende dyr. Erfaringer med natur og en begyndende viden om naturetik kan give mulighed for, at børnene senere i livet kan forholde sig til og tage stilling til mere abstrakte naturspørgsmål, som fx miljø- og klimaproblemer.

Hvordan arbejder vi pædagogisk?

  • Vi understøtter børnenes lyst til at være ude.
  • Vi anerkender børnenes intuitive forståelse af natur og sammenhænge i naturen.

  • Vi præsenterer og introducerer en faglig forståelse; herunder finder og anvender fagbegreber om natur og sammenhænge i naturen.

  • Vi stiller børnene undersøgende spørgsmål og går sammen med dem på opdagelse efter viden fx på internettet, i opslagsbøger mm.


Hvad kendetegner de fysiske rammer?

  • Indretning, omgivelser og materialer signalerer interesse for temaet natur.
  • Børnene har adgang til udearealer med størst mulig variation i beplantning og indretning,fx mulighed for vandhuller, flytbare materialer, planter der bærer frugt, blomster o.l.

  • Børnene møder spændende, udfordrende og varierede områder i alt slags vejr og på alle årstider.

  • Stor variation i materialer, fx træstubbe, forstørrelsesglas, bestemmelsesduge, digitale læremidler osv. både ude og inde, så børnene kan undersøge og udforske dyr og planter.

  • Børnene har mulighed for at have samlinger, forundringsskabe/montrer, levende dyr i fx terrarier, akvarier, redekasser og adgang til billeder, bøger o.l.

KONTAKT INFORMATION
Østbyens Dagtilbud
Baunegården, Drøwten 6
Børnehuset Struerdalvej, Struerdalvej 24
7600 Struer
9684 8915
Kris Østergaard
Dagtilbudsleder
kristen@struer.dk
2232 5966