Østbyen Dagtilbud
Sociale kompetencer

Sociale kompetencer handler om, at børn kan indgå i positive relationer med andre børn og voksne. Relationer til andre er en grundlæggende forudsætning for, at børn lærer og udvikler sig optimalt. Forskningen viser, at socialt kompetente børn klarer sig godt i skolen og i deres videre livsforløb.

Børn udvikler sociale kompetencer meget tidligt i livet, når de kommunikerer med omgivelserne, sprogligt og kropsligt. Udviklingen starter i familien og fortsætter i dagtilbuddene.

Børn skal have mulighed for at udvikle sig til omsorgsfulde og respektfulde mennesker, der er i stand til at indgå i og skabe nære relationer til andre mennesker. Børn skal støttes i at danne venskaber og lære, hvordan de vedligeholder venskaber. De skal også lære, hvordan de bliver en del af og samarbejder i et fællesskab, både i den lille gruppe og i det større fælleskab. For det er i fællesskabet med andre, at børn har mulighed for at lege, løse opgaver og udforske verden. Det er også i fælleskabet med andre, at børn lærer, at de selv og andre er betydningsfulde, og at de skal vise respekt for hinanden.

I relationerne til andre lærer børn at give udtryk for deres følelser og behov, samtidig med at de lærer at forstå andres følelser/behov og at respektere forskellighed. Børn skal også lære at sætte grænser for sig selv og andre samt lære at sige til og fra.

Det er en meget vigtig opgave for dagtilbuddene at arbejde målrettet med, at børn udvikler

Sociale kompetencer. Det har ikke mindst et væsentligt potentiale i forhold til arbejdet med at bryde negativ social arv. Det er veldokumenteret, at børn med sociale kompetencer er bedre til at udtrykke sig, at indgå i sociale sammenhænge, og at de er mere engagerede i læringsaktiviteter sammen med andre børn.

Med afsæt i forskningen peges der på 3 læringsområder, som er væsentlige at arbejde med i dagtilbuddet for at understøtte børns udvikling af sociale kompetencer.

Læringsområderne for sociale kompetencer er:

Empati
Tilknytning
Sociale færdigheder og handlen.

Empati.

Børn viser empati, når de forstår følelser og følelsesmæssige reaktioner hos sig selv og andre, og når de kender deres egne og andres grænser og behov. Det handler om, at børn kan leve sig ind i en situation og forstå den, og at de på den baggrund kan forstå, hvilke rammer og muligheder der ligger i situationen. Fx når et barn ser et andet barn græde og forstår, at barnet er ked af det, og derfor viser omsorg for barnet.

Tilknytning.

Tilknytning i dagtilbud handler om, at børn får positive erfaringer med at indgå i relationer, hvor de oplever, at de hører til. At høre til handler både om at høre til i det fællesskab, som dagtilbuddet er, men i lige så høj grad om at høre til i den tætte relation mellem barn og voksen og barn og barn. Når børn har positive erfaringer med trygge, tillidsfulde følelsesmæssige relationer, kan de øve sig i selv at skabe og vedligeholde tætte relationer. Trygge, tillidsfulde relationer og fællesskaber er forudsætningen for, at børn kan føle og udtrykke empati og respekt for andre.

Vi arbejder mod følgende læringsmål med udgangspunkt i børnenes alder og på baggrund af en analyse af børnegruppens lærings- og udviklingsmuligheder:

Sociale færdigheder og handlen.

Sociale færdigheder handler om, at børn er i stand til at være en del af fælleskabet, og at de er i stand til at skabe og vedligeholde fælleskaber med andre. Når børn har sociale færdigheder, kan de skabe og indgå i lege, og de kan samarbejde med andre børn om opgaver og vedligeholde og videreudvikle samarbejdet. Det kan være samarbejde om alt fra at lægge puslespil og lave teater til at indsamle og tilberede spiseligt fra naturen.

Børn udvikler social handlen ved at være medbestemmende og have indflydelse på deres hverdag. Gennem medbestemmelse og indflydelse lærer børnene at tage medansvar, at samarbejde og at indgå i forpligtende fællesskaber. Børn udviser social handlen, når de aktivt kan være med til at samarbejde om opgaver og håndtere konflikter og vise respekt for forskellighed. På den måde bidrager dagtilbuddene til,

at børn lærer de demokratiske værdier at kende, og at de bliver i stand til at handle ud fra værdierne.

Hvordan arbejder vi pædagogisk?

  • Vi benævner og italesætter børnenes behov og sociale handlinger.
  • Vi sikrer, at alle børn har mindst en tæt voksenrelation, og at alle børn får mulighed for at deltage i dagtilbuddets fællesskaber.

  • Vi er nærværende og understøtter børns leg og læring, både i de tætte relationer og i det større fællesskab.

  • Vi inddrager børnene aktivt i valg, valgmuligheder og beslutninger.


Hvad kendetegner de fysiske rammer?

  • Rammerne understøtter, at vi kan veksle mellem forløb for både små og store børnefællesskaber.
  • Rammerne sikrer plads til, at børnene kan veksle mellem individuel fordybelse og nærhed og fællesskaber om leg og læring.

  • Vi har alsidigt legetøj og udstyr, der gør det muligt for børnene at lege både parallel-lege, rollelege og sociale lege.

  • Vi har legetøj og udstyr, der lægger op til, at børnene kan løse opgaver og udforske sammen.

KONTAKT INFORMATION
Østbyens Dagtilbud
Baunegården, Drøwten 6
Børnehuset Struerdalvej, Struerdalvej 24
7600 Struer
9684 8915
Kris Østergaard
Dagtilbudsleder
kristen@struer.dk
2232 5966