Østbyen Dagtilbud
Naturfænomener

’Naturfænomener’ handler om at præsentere børn for tidlige matematikområder og natursammenhænge, og om, at børnene gør sig erfaringer med sammenhænge i deres omverden. Gennem arbejdet med naturfænomener i dagtilbuddet giver vi børnene mulighed for at systematisere og få begreber for deres omverden. Fx begrebspar som stor-lille eller let-tung og begreber som tal, mængder, mønstre, rækkefølger, tyngdekraft og relativitet, fx tid.

Børn kan få forståelse for naturfænomener ved at lege, eksperimentere, konstruere, udforske, skabe og arbejde med teknik.

Forskning viser, at ikke bare arbejde med tal og mængder, men også geometri (former og rum), mønstre, målinger og arbejde med en udforskende tilgang til verden har en positiv effekt på børns tidlige matematikforståelse.

Vi sætter fokus på 3 læringsområder, som er væsentlige at arbejde med i dagtilbuddet for at understøtte børns læring og udvikling inden for naturfænomener.

Lærings- og udviklingsområderne for naturfænomener er:

Tal og mængder

Mønstre og former

Udforskning.


Tal og mængder.

Læringsområdet ’Tal og mængder’ handler om at kende til tal, til at kunne tælle, kende det næste tal i rækken uden at skulle starte forfra. Derudover at kunne genkende og sætte ord på mængder og sammenligne mængder. Studier viser, at arbejdet med tal og mængder har positiv betydning for børns tidlige matematiktilegnelse.

Når vi arbejder med ’Tal og mængder’, handler det om, at vi som en naturlig del af hverdagen introducerer børnene til at tal og mængder spiller en rolle. Det er fx, når vi tæller børnene, før vi går på tur, når vi taler om, hvor mange dage, der er til juleaften, og når vi taler om, at der er flere jordbær i den ene end i den anden skål. Vi arbejder også med at følge børnenes opmærksomhed på tal og mængder. Fx hvis børnene er optagede af, hvor mange dage, der er til deres fødselsdag, eller af, at de har fundet mange snegle.

Mønstre og former

Læringsområdet ’Mønstre og former’ handler om, at børnene får erfaringer med at skabe og kombinere mønstre og former. De bliver opmærksomme på forskellige mønstre og former, fx former som firkanter og cirkler. Børnene øver sig i at genkende mønstre og former og at benævne dem. Læringsområdet handler også om at give børn erfaringer med at sortere og kategorisere forskellige ting i omgivelserne og om måltagning og klassifikation.

Forskning viser, at arbejdet med læringsområdet mønstre og former er med til at styrke børnenes senere tilegnelse af matematik og naturvidenskab. I arbejdet med mønstre og former understøtter vi børnene i at få opmærksomhed på fx geometri i omgivelserne. Geometriske mønstre kan findes på fx vejskilte, kort og bygninger, ja, mønstre forekommer alle steder i omgivelserne. Erfaringer med målinger kan understøtte børn i at sammenligne ting, de oplever. I kan fx understøtte børnenes forståelse af måltagning ved at måle længder med børnenes egne hænder og fødder og sammenligne med målinger med lineal.

Udforskning.

Læringsområdet ’Udforskning’ handler om at undersøge, observere og beskrive forskellige naturfænomener. Når vi udforsker noget sammen med børnene, opfordrer vi børnene til at bruge deres sanser. Vi opfordrer dem også dem til at bruge relevante redskaber, lige fra forstørrelsesglas til I-Pads. Dette for at lære om og sætte ord på, hvad vi oplever i verden omkring os.

Børnene undersøger forskelle og ligheder, stiller spørgsmål og afprøver forskellige handlinger. De kan fx undersøge forskellen på vands forskellige tilstande - flydende, frosset og damp. De kan afprøve, hvad der sker, hvis man putter is i varmt vand eller omvendt, varmt vand i fryseren.

Hvordan arbejder vi pædagogisk?

  • Vi understøtter børnenes nysgerrighed og eksperimenter.

  • Vi understøtter børnene i at have en undersøgende og kritisk tilgang. Fx stiller vi undersøgende spørgsmål sammen med børnene, og opmuntrer dem til selv at stille spørgsmål.

  • Vi går på jagt efter svarene på børnenes egne spørgsmål sammen med børnene, mens vi guider dem i, hvordan de kan udforske spørgsmålene.

  • Vi introducerer børnene til redskaber og materialer, de kan bruge til at observere og lave undersøgelser med, fx forstørrelsesglas, vægte og målebånd, I-Pads og internet.

  • Vi introducerer børnene for faglige begreber for eksempel for geometriske former.

  • Vi tænker naturfænomener ind i de daglige rutiner og øvrige aktiviteter.

Hvad kendetegner de fysiske rammer?

  • Rum og udearealer er indrettede på en måde, der signalerer interessere for naturfænomener. I har fx forundringsskabe, montrer, billeder af og bøger om naturfænomener.
  • Rummene er indrettet på en måde, der fremmer børnenes udforskning.

  • Der er mange forskellige materialer og redskaber både ude og inde, som børnene kan bruge til at eksperimentere og undersøge med. Fx forstørrelsesglas og målebægre.

  • Tal, mængder, mønstre og naturfænomener er synlige i institutionen, så man kan se, at det har betydning. Fx hænger tal fremme, der er plakater med motiver af naturfænomener, og der er tavler med meddelelser, billeder og beskrivelser af vores udforskning og eksperimenter.

KONTAKT INFORMATION
Østbyens Dagtilbud
Baunegården, Drøwten 6
Børnehuset Struerdalvej, Struerdalvej 24
7600 Struer
9684 8915
Kris Østergaard
Dagtilbudsleder
kristen@struer.dk
2232 5966